INFORMACJA  O  REALIZOWANEJ

STRATEGII  PODATKOWEJ

 

SPORZĄDZONA NAPODSTAWIE ART. 27 C

USTAWY O PODATKU DOCHODOYM OSÓB PRAWNYCH

 

 

Podmiot sporządzający:
Firma Voyant Beauty Sp. Z O.O

Spis treści

Informacje o spółce ………………………………………………………………………………………..

Wizja i misja podatkowa spółki ………………………………………………………………………

System zarzadzania ryzykiem podatkowym i kontroli podatkowej ……………………….

Katalog złożonych wniosków ………………………………………………………………………….

Transakcje z podmiotami powiązanymi………………………………………………………….

Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne ……………………………

 

Informacje o spółce

Spółka Voyant Beauty Sp. Z O.O jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS) prowadzonego przez Sąd rejonowy dla Łodzi Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000296483. Miejscem prowadzenia działalności firmy są Smolice 1 I, hala F w Gminie Stryków, w Województwie Łódzkim; NIP: 5272560307, REGON: 141184172.

Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych.

Wizja i misja podatkowa spółki

Nasze usługi rozlewania perfum jak i montażu zestawów upominkowych są świadczone dla wiodących producentów zapachowych zarówno z USA jak i Europy. Ze względu na tak duży zasięg geograficzny naszych usług, władze firmy kładą szczególny nacisk na rzetelność, transparentność, prawidłowość oraz terminowość swoich rozliczeń podatkowych. Aby zrealizować misie podatkową firma: 

 • Korzysta z usług odpowiednio wykwalifikowanych i przeszkolonych specjalistów w dziedzinie podatków, kadr. W szczególności współpraca z Doradcami Podatkowymi i Biegłymi Rewidentami.
 • Przygotowuje i składa niezbędne zeznania podatkowe w odpowiedniej formie i w określonym terminie zgodnie z literą prawa.
 • Przygotowanie i przechowywanie wszelkich dokumentacji i informacji , które mogą się okazani niezbędne podczas kontroli podatkowych.

System zarzadzania ryzykiem podatkowym i kontroli podatkowej

W ocenie czynników ryzyka dominuje obecnie presja inflacyjna, niestabilne kursy walut oraz sytuacja związana z wojną za naszą wschodnią granicą i powiązane z tym wahania na rynku dostaw energii i surowców. Operacyjnymi czynnikami są: 

 1. bardzo duża sezonowość produkcji, co niesie za sobą zagrożenie odnośnie terminowości usług i szybkiego zwiększania mocy produkcyjnych, a szczególnie zatrudnienia w krótkim okresie
 2. widoczna presja na rynku pracy na zwiększenie płac podyktowana inflacją oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia, co może wpłynąć na poziom rentowności Spółki
 3. niestabilność kursu walutowego w sytuacji, gdy klienci będą rozliczani w walutach obcych (głównie USD) oraz w związku z faktem, iż Spółka na ich rzecz dokonuje bardzo dużych zakupów materiałów do produkcji (również w USD) 

Ryzyko zmiany cen, kredytowe, zakłóceń przepływów pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, w ocenie Zarządu jest bardzo niskie, w związku z czym Spółka nie korzysta z zabezpieczających instrumentów finansowych. Z uwagę na specyfikę działalności i rodzaj świadczonych usług zarządzanie ryzykiem finansowym sprowadza się do bieżącego monitorowania stanu aktywów i pasywów (zwłaszcza poziomu zapasów, należności handlowych i zobowiązań z tytułu dostaw).

Z faktu iż zasięg działania spółki jest międzynarodowy to sprawia iż zakres stosowania przepisów podatkowych jest często bardzo złożone i podlega nieustannym zmianom. Sytuacja międzynarodowa spowodowana wybuchem pandemii Covid-19 dodatkowo zwiększyła prawdopodobieństwo zmian w zakresie przepisów podatkowych w wielu krajach. Sytuacja ta powoduje dodatkową niepewność w kontekście zarządzania ryzykiem podatkowym.

Spółka, jako globalne przedsiębiorstwo, zdecydował się na przyjęcie zestawu zasad podatkowych jakimi powinny się kierować. 

o Zgodność
Zawsze działamy zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i kierujemy się odpowiednimi standardami międzynarodowymi.

o Struktury
Nie stosujemy rozwiązań polegających na tworzeniu strukturpodatkowych, które nie odzwierciedlają faktycznie prowadzonej działalności oraz mają na celu unikanie opodatkowania, nie mają struktury biznesowej lub są tworzone w niezgodzie z duchem prawa lokalnego lub międzynarodowego.

o Przejrzystość
Regularnie przedstawiamy zrozumiałą, terminową i przejrzystą komunikację na temat polityki podatkowej i całkowitej kontrybucji podatkowej.

o Raje podatkowe
Jurysdykcje, które w praktyce międzynarodowej uznawane są za raje podatkowe nie są wykorzystywane do unikania opodatkowania.

o Relacje z organami podatkowymi
Staramy się rozwijać silne, oparte na wzajemnym szacunku relacje z krajowymi organami podatkowymi, które cechuje przejrzystość i wzajemne zaufanie.

o Orzecznictwo oraz wytyczne organów podatkowych
Zwracamy się do organów podatkowych o wydanie wytycznych i interpretacji podatkowych jedynie w celu potwierdzenia odpowiedniego stosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie udostępnienia wszelkich istotnych i zgodnych z prawdą faktów gospodarczych.

o Ceny transferowe
Staramy się zapłacić odpowiednią kwotę podatku w zależności od tego, gdzie powstaje wartość w normalnym toku działalności handlowej. Wszelkie ceny transferowe są zawsze kalkulowane na zasadach rynkowych.

Katalog złożonych wniosków

Wykaz złożonych w Roku Podatkowym wniosków, wraz z uwzględnieniem strony składającej wniosek oraz zakres wniosku.

 • Wniosek o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej BRAK
 • Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego BRAK
 • Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej BRAK
 • Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej BRAK
 • Wniosek o wydanie decyzji APA BRAK
 • Wnioski o wydanie innych decyzji/interpretacji mających wpływ narozliczenia podatkowe (m.in. wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej) BRAK

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy o CIT: a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza

5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej”

W roku 2022 Firma Voyant Beauty Sp. Z O.O nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi, które obligowały by spółkę do przygotowywania dokumentacji w zakresie cen transferowych. Dopiero w roku 2023 firma dokonywała transakcje z podmiotem powiązanym.

Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b Ustawy o CIT: „informacje o: b) planowanych lub
podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących
mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów
powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4”

W roku 2023 spółka nie planuje podejmować działań restrukturyzacyjnych które by znacznie wpływały na wysokość zobowiązań podatkowych. Jedyne zamiary i plany spółki na kolejne lata to poszerzenie działalności o produkcję perfum pod danego kontrahenta a tym samym zakupy produktu akcyzowego, zwolnionego z podatku akcyzowego, ale będącego pod ścisła kontrolą organów celno – skarbowych.

MEET VOYANT

Pin It on Pinterest